Kullanıcı Adı: Şifre:    Kayıt Ol      Şifremi Unuttum

İSTATİSTİKLER
  • Hakem Sayısı ... 1391
  • Aday Hakem Sayısı ... 540
  • Bölge Hakem Sayısı ... 553
  • Milli Hakem Sayısı ... 223
  • Uluslararası Hakem Sayısı ... 63
  • Kadın Hakem Sayısı ... 144
  • Toplam Müsabaka Sayısı ...960
  • Bu Ay Olan Müsabaka Sayısı ...0
ÜYELERİMİZİN DOĞUMGÜNÜ

                         TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI


                                                        BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç:
Madde l -
Bu talimat Güreş Müsabakalarım yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenler.


Kapsam:
Madde 2 –
Bu talimat resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü. Merkez Hakem Kurulu, İl ve İlçe Hakem Kurulları ve Hakem Gözlemcileri Kurulunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin derecelerini, terfi ve cezalandırılmalarına dair hükümlerikapsar.

Dayanak:
Madde 3 –
Dayanak:

      Madde 3-(1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek -9 ncu maddeleri ile 19/07/2012 tarihli 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki Yönetmelik ile Güreş Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır

 

Tanımlar:
Madde 4 - Bu talimatta geçen;

Genel Müdür : Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük : Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyon : Türkiye Güreş Federasyonunu,

İl Müdürü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,

İl Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

FILA : Uluslararası Güreş Federasyonunu ifade eder.
                                                          İKİNCİ BÖLÜMEsas Hükümler


Merkez Hakem Kurulu :

Hakem Kurulları :

Madde 5 - Hakem Kurulları merkezde Merkez Hakem Kurulu ve Hakem Gözlemcileri Kurulu, illerde İl Hakem Kurulu, ilçelerde İlçe Hakem Kurulundan oluşur.

 

 


Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu :


Madde 6 - Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanının belirleyeceği 5 üyeden oluşur.

 

Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi :

Madde 7 - Merkez Hakem Kurulu Federasyonun çalışma süresince kurul ile ilgili tüm faaliyetleri yerine getirir. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. Ancak yeni kurul seçilinceye kadar  göreve devam eder.         

 

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Süresi

a)Üyenin İstifa etmesi,
b) Federasyon Başkanının azli,
c) Özürsüz üst üste üç toplantıya katılmama durumunda sona erer.

 

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar :

Madde 8 - Merkez Hakem Kurulu üye adaylarında şu özellikler aranır

a) Uluslararası faal güreş hakemi olmak,
b) Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre 6 aydan fazla ceza almamış olmak
c) Faal güreşçi, faal antrenör veya faal kulüp idarecisi olmamak.

Merkez Hakem Kurulu, Başkan, Başkan Vekili, Sekreter ve Üyelerden oluşur.

Merkez  Hakem Kurulu, üyeleri arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir sekreteri, yapılan ilk kurul toplantısında oy çokluğu ile seçer. Başkanın istifa etmesi durumunda tekrar seçim yapılır. Kurul kendi arasında bir başkan vekili ve bir sekreter seçer. Başkanının mazereti dolayısı ile katılamadığı toplantılarda başkan vekili başkanlık yapar.

Sekreter karar defterini tutmak, toplantı gündemini belirlemek,  hakem sicillerini tutmak ve  yazmakla sorumludur.


Merkez Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı :


Madde 9 - Federasyon Başkanı veya Kurul Başkanı Merkez Hakem Kurulunu ihtiyaç duyduğunda toplantıya çağırabilir.


a) Merkez Hakem Kurulu ihtiyaç duyulması halinde toplanır.

b) MHK toplantılarına kurul başkanı başkanlık yapar.  Ancak Merkez Hakem Kurul toplantısına Federasyon Başkanı ihtiyaç duyduğu durumlarda MHK’ na başkanlık yapar.

c) Merkez Hakem Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile toplanır.

d) Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır, oyların eşit olması halinde başkanın oyunun bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.

e) Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.
Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri :


Madde 10- Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;


a) FILAnın hakemlik kuralları ile ilgili  olarak yaptığı her türlü değişiklik, yorum ve yayınlarını en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak ve uygulamak.

b) İllerden gelecek kurs tekliflerini incelemek ve uygun bulunacak yerlerde kurs açmak, bu konuda gerektiğinde Spor Eğitim Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmak.

c) FILAnın düzenleyeceği seminerlere katılacak olan hakemleri belirlemek ve Güreş Federasyonu Başkanının  onayına sunmak.

d) Hakemlik kursunu müteakip sınavını kazanarak aday hakem olmaya hak kazananları belirleyerek, lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.

e) Hakemlerin terfi sınavlarını yapmak, başarılı olanların Federasyon Başkanının onayını müteakip terfi işlemlerini yapmak.

f) Milli Hakemlerden gerekli şartları yerine getirenleri; Uluslararası hakemlik için Federasyon Başkanının onayı ile, FILA’ ya teklif ederek terfi sınavına göndermek.

g) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve cevaplandırmak.

h) Müsabakalarda görevlendirilen hakemleri baş hakemler aracılığıyla denetlemek ve müsabakalarda tutulan raporlara göre değerlendirme yapmak.

ı) Hakemleri yönettikleri müsabakalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak eğitmek.

i) Hakemlerin yurtiçi müsabakalarda Federasyon tarafından, uluslararası müsabakalarda FILA tarafından belirlenen kıyafetlerle müsabaka yönetmelerini sağlamak.

j) Federasyonun, yurt içinde tertiplediği şampiyonalarla, Uluslararası Turnuva ve Şampiyonalarda görev yapacak hakemlerini tayin etmek.

k) Hakem Talimatının disiplin ile ilgili bölümüne göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında gerekli soruşturmayı yapmak, idari tedbirleri almak ve gerektiğinde ceza kuruluna sevk edilmek üzere federasyon başkanına öneride bulunmak.

l) Hakemlerin dosyalarını bilgi fişlerini ve sicillerini tutmak, hakem bilgi formunu hazırlamak.
m) Gelişim seminerleri düzenlemek.

n) Her yılın sonunda düzenlenen uluslararası hakem listesini Federasyon Başkanının onayını müteakip FILAya bildirmek.

 

Merkez Hakem Kurulunun İl ve İlçe Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi :


Madde 11 - Merkez Hakem Kurulunun il ve İlçe Hakem Kurulunun üzerindeki yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
a) İl ve İlçe Hakem Kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak.
b) İl ve İlçe Hakem Kurullarını denetlemek.
c) Gerek gördüğü durumlarda İl ve İlçe Hakem Kurullarının görevlerinin sona ermesi için Federasyon Başkanlığına teklifte bulunmak.

 

 

 

 

 

 

Hakem Lisansının İptali :


Madde 12 - Hakem lisanslarının disiplin suçu dışında aşağıdaki hallerde Merkez Hakem Kurulunca iptali sağlanır. ( Disiplin suçu ile ilgili lisans iptalleri disiplin ile ilgili hükümler kısmında belirtilmiştir )


a) Hakemin İstifa etmesi.

b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetme.

c) Bir takvim yılı içinde üç defa özürsüz olarak hakemlik görevine gelmemek.

e) Hakemlik yaş ve yıl sınırlarını aşmak

 

İptal Edilen Lisanslara İtiraz Süresi :
Madde 13 - Herhangi bir nedenle iptal edilen lisanslara itiraz süresi kararın kendilerine tebliğinden itibaren yazılı olmak şartıyla on gündür. Sözlü olarak yapılan itirazlar kabul edilmez.
                                          

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

İI ve İlçe Hakem Kurulları :


İl ve İlçe Hakem Kurullarının Kuruluşu :


Madde 14 - Lisanslı faal hakem sayısı (aday hakemler dahil), en az 10 olan il ve ilçelerde Hakem Kurulları kurulması zorunludur. Hakem Kurulu olmayan yerlerde bu hizmetler Güreş Federasyonu  İl temsilciliğince yürütülür.


İI ve ilçe Hakem Kurullarının Seçimi :

Madde 15.  İl ve ilçe Hakem Kurulu, il ve ilçede mevcut lisanslı faal hakemlerin (aday hakemler dahil) oy çokluğu ile seçilir. ( 50 yaşını dolduran ve İl Hakem Kurulu kararıyla sadece ilinde hakemlik yapan Milli Hakemler İl ve İlçe Hakem Kurullarında görev alamazlar ancak oy kullanabilirler. ) İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise, iki hafta sonra yapılacak seçime katılacakların oylarıyla seçim yapılır ve sonuçlar bir hafta içinde Merkez Hakem Kuruluna bildirilir. Kurul, beş üyeden oluşur. En kıdemli üye kurul başkanı olur. Kurul üyeleri kendi aralarından bir sekreter seçer.


İl ve ilçe Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri :


Madde 16 – Güreş Federasyonu İl Güreş Temsilcisi veya Kurul  Başkanı İl ve İlçe Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

 

a) Başkanın katılmadığı toplantılara en kıdemli üye başkanlık yapar.

b) İI ve İlçe Hakem Kurulu çoğunlukla toplanır.

c) Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyunun bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.

d) Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler :


Madde 17 -
İl ve İlçe Hakem Kurulu üyelerinde bu Talimatın 27 inci maddesinde ("c" bendi hariç) yer alan hakem olacaklarda aranacak niteliklerden başka,

a) İl Hakem kategorisinde en az iki yıl hakemlik yapmış olmak,

b) Yukarıdaki şarta haiz yeterli sayıda faal hakem yoksa en az Milli Hakem kategorisinde görev yaptıktan sonra hakemliği bırakmış olup sıhhi ve fiziki bakımdan bu görevi yapmada engel hali bulunmamak şartları aranır.İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev Süresi :

Madde 18 – İl ve İlçe Hakem Kurullarının görev süresi iki yıldır. Güreş Federasyonu İl Güreş Temsilcisi, gerek gördüğü zaman kurul üyelerinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeyi Güreş Federasyonu Başkanlığına teklif edebilir. Bu gibi durumlarda teklif  Federasyon Başkanlığınca incelenerek karara bağlanır. Değişiklik uygun görülürse, yeni üyeler seçimle belirlenir.

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev ve Yetkileri :


Madde 19- İI ve ilçe hakem Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Federasyon Başkanlığına hakem kursu açılması için teklifte bulunmak.

b) Merkez Hakem Kurulunca verilecek hakemlerle  ilgili tüm görevleri yapmak.

c) Mevcut hakemlerin sicillerini tutmak, terfi edecek niteliklere haiz hakemlerin terfileri için Merkez Hakem Kuruluna teklifte bulunmak.

d) Gelişim seminerleri tertip etmek, hakemleri müsabakalara hazırlamak üzere yazılı ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek.

e) İhtilaflı müsabakaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek ve itiraz halinde bunları kesin karara bağlamak üzere Merkez Hakem Kuruluna göndermek.

f) Talimattaki disiplin hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri müsabaka yönetmekten yasaklamak ve gerektiğinde lisanslarının iptali için nedenleri ile birlikte durumu Merkez Hakem Kuruluna bildirmek.

g) Aşağıda yazılı müsabakaların hakemlerini tayin etmek:1 - İI ve ilçede tertip edilen özel ve resmi bütün müsabakalar.

2 - İl ve ilçede başka illerin kulüpleri ile yapılacak özel müsabakalar.

3 - Federasyon tarafından yetki verilen müsabakalar.İl ve İlçe Hakem Kurul Üyeliğinin Son Bulması :


Madde 20 -
İl ve İlçe Hakem Kurulu üyeleri aşağıda belirtilen durumlarda görevlerinden ayrılmış olurlar.a) Üyenin istifası

b) Kurulun görev süresinin bitmesi.

c) Üyenin özürsüz üst üste üç defa toplantıya gelmemesi.

d) Üyelik niteliklerinden birinin kaybedilmesi.

e) Güreş İl Temsilcisinin teklifi ve Federasyonun onayı.


İl ve İlçe Hakem Kurulu Toplantıları

Madde 21 – İl ve İlçe Hakem Kurulları İl Güreş Temsilcisinin veya Kurul Başkanının daveti üzerine toplanır.

 

İl ve İlçe hakem Kurulunun Görev Yasağı

Madde 22 – İl ve İlçe Hakem Kurulu üyeleri Güreş Kulüplerinin Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, İdarecisi, Antrenörü veya  Faal Güreşçisi olamazlar. Güreş kulüplerinde ( müessese kulüpleri dahil ) bilfiil antrenörlük veya faal güreş yapanlara hakemlik görevi verilmez. Antrenörlük görevlerinden ayrıldıkları ve faal güreşi bıraktıkları taktirde hakemliklerine devam edebilirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar

 

Hakemlerin Müsabaka Öncesindeki Görevleri

Madde 23 – Hakemlerin müsabaka öncesindeki görevleri;

a)  Müsabakaların tartısını yapmak

b) Müsabaka öncesi
[1] [2] [3] [4] [5]