Kullanıcı Adı: Şifre:    Kayıt Ol      Şifremi Unuttum

İSTATİSTİKLER
  • Hakem Sayısı ... 1391
  • Aday Hakem Sayısı ... 540
  • Bölge Hakem Sayısı ... 553
  • Milli Hakem Sayısı ... 223
  • Uluslararası Hakem Sayısı ... 63
  • Kadın Hakem Sayısı ... 144
  • Toplam Müsabaka Sayısı ...960
  • Bu Ay Olan Müsabaka Sayısı ...0
ÜYELERİMİZİN DOĞUMGÜNÜ
ve süresince kurallarla ve kuralların uygulanmasında düşülen tereddütlerle ilgili yapılan konsültasyon  toplantılarına katılmak.

c) Salonda müsabakaların kurallara uygun yönetimi için gerekli düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. Aksayan hususlar varsa giderilmesini sağlamak.

 

Hakemlerin Müsabaka Sırasında Görevleri

Madde 24 – Hakemlerin müsabakalardaki görevleri;

 

a) Güreşçilerin kıyafetlerinin FILA kurallarına ve müsabaka talimatlarına uygun olup olmadığını kontrol etmek.

b) Müsabakaları FILA kurallarına uygun olarak yönetmek.

c) Güreşçilerin ve antrenörlerin FILA kurallarına, müsabaka talimatına ve spor ahlakına uygun olmayan fiillerini rapor ederek gerekli uygulamanın yapılmasını sağlamak.

 

Hakemlerin Müsabaka Sonrası Görevleri

Madde 25 – Hakemlerin müsabakalar sonundaki görevleri ;

 

a)      Sonuçları anons etmek.

b)      Hakem listelerini kontrol etmek.

c)      Sonuçlar doğru olarak işleyip nihai neticeleri tam olarak alarak ferdi sıralama ve takım tasniflerini yaparak ilan etmek.

 

Hakemlerin Müsabaka Yönetimi İle İlgili Esaslar

Madde 26 – Hakemlerin müsabaka esnasında yapması gereken görevler;

 

a)      Tam bir disiplin, bilinçlilik ve tarafsızlıkla hareket etmek.

b)      Her türlü durumda FILA kurallarına ve müsabaka talimatlarına uymak.

c)      Baş hakemin verdiği görevleri yapmak.

d)      Hakemlerin verdiği kararlar;  FILA kuralları çerçevesinde sadece müsabaka esnasındaki konsültasyonda veya protesto söz konusu ise bu maksatla kurulacak komisyonda tartışmak. Bunun dışında kendi aralarında veya başka kişilerle verilmiş kararlar hakkında tartışma yapamamak.

e)      Müsabakalar sonuçlanıncaya kadar müsabaka  mahallini terk etmemek.

 

 

Hakem Olabilme Şartları

Madde 27 – Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

 

a)      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b)      En az lise veya dengi okul mezunu olmak. ( Olimpiyat, Dünya, Avrupa, Akdeniz ve Balkan şampiyonalarında Türk Milli Takımında güreşmiş olanlar için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir. )

c)      18 yaşından küçük, 34  yaşından büyük olmamak ( Ay-Gün hesaplanmaz ). Yaş tashihi kabul edilmez.

d)      Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası bulunmamak.

e)      Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak.

f)       Ceza kurullarından altı ay veya daha fazla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

g)      Ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak.

h)      Güreş yapmış olmak. (Bu durum;  en az 1 yıllık vizeli lisans  ,il müdürlüklerinden alınacak ve lisans tescil fişi yerine geçecek yazı, üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümü mezunlarından güreş uzmanlık belgesi veya güreş dersi aldığını belirten not dökümü ile belgelenir. ) Bu şart cetvel hakemi olmak isteyen adaylarda aranmaz.

 

 

Madde 28 - Hakemlerin Değerlendirmesi

 

Milli Hakemlerin Değerlendirilmesi

 

-    Milli hakemler her yıl görev yaptıkları müsabakalar sırasında baş hakemler tarafından değerlendirilirler.

-   Bu değerlendirme 1 – 5 puan arasında olur ve yıl boyunca aldığı notların ortalaması o hakemin  “ Performans Notu “  olarak belirlenir.

-    Ayrıca yıl sonunda ( Aralık ) bir merkezde “ Seviye Tespit Sınavı “ yapılır. Bu sınav yazılı / sözlü ( video sınavı ) sınav şekline olabilir.

 

 

Yıl Sonu Başarı Notu (YSB) :

 

-   Yıl Sonu Başarı ( YSB ) Notu, hakemlerin  Performans Notunun  % 30 ‘ ile Seviye Tespit Sınavının % 70 ‘ inin toplamından oluşur.

-    Bir hakemin Yıl Sonu Başarı Notu 100 üzerinden 70 ‘ in altında olursa o hakem başarısız olarak kabul edilir ve  o sezon deplasman görevi yapamaz.

-   Yıl sonu  Performans Notu 5 üzerinden 2.5 ‘ in altında olan hakemler Seviye Tespit sınavına çağırılmaz ve YBS notu hesaplanmadan direk başarısız sayılır , o sezon deplasman görevi alamaz,

-  Seviye Tespit Sınavı notu 100 üzerinden 50 ve altı olanların YBS notu hesaplanmadan direk başarısız sayılırlar , o sezon deplasman görevi alamaz,

 

Yıl Sonu Başarı (YSB) Notunun Hesaplanması :

                                                        

Performans Notu :      3.0  ----- % 30  =  18

Seviye Tespit Sınavı :   80  -----  % 70  =  56

                         Yıl Sonu Başarı Notu     =  74  Başarılı

 

-   Bir Milli Hakemin Tip I sınava  ( Uluslararası hakemliğe terfi ) teklif edilebilmesi için YSB notu 80 ve üzerinde olmak zorundadır.

 - Tip I sınavına gitmek için gerekli kriterleri sağlayan hakemler sezon başından itibaren MHK tarafından önemli müsabakalarda izlenir ve o müsabakalardaki performansları da dikkate alınarak terfi sınavına gitmeye hak kazanan hakemler belirlenir.

 

Uluslararası Hakemlerin Değerlendirilmesi 

 

-   Uluslararası Hakemler yıl içerisinde görev yaptıkları müsabakalar sırasında baş hakemler tarafından değerlendirilir.

-   Yıl boyunca aldıkları Performans notlarının ortalaması hakemlerin bir sonra ki yıl içinde alacakları yurt içi, yurt dışı görevleri, terfi sınavına gidip gidemeyeceklerini, baş hakemlik veya minder amirliği yapıp yapamayacaklarını belirleyecektir.

 

Hakemlerin Performans Notları :

 

I. Kategori  -   10 – 6  arası     ( 7 ve aşağısı  Başarısız )  

II. Kategori -     8 – 4  arası     ( 5 ve aşağısı  Başarısız )

III. Kategori -    6 – 2 arası      ( 3 ve aşağısı  Başarısız )

 

-   Bir hakem bir müsabaka sonunda performans notu olarak kendi kategorisinin başarısız olarak belirlenen notunu alırsa, o hakemin bir sonraki müsabakadaki görevi iptal edilir. ( 1 hafta dinlendirilir )

-   Baş Hakemler değerlendirmelerinde başarısız notu verdikleri hakeme neden o notu verdiklerini MHK ‘ na verecekleri raporda açıklamak zorundadırlar.

-  Yıl sonunda Performans notu ortalaması başarısız olan hakemler ;

       -  Bir sonra ki sene yurt dışı göreve gönderilmezler

       -  Terfi sınavına giremezler

       -  I. Kategori hakemlere baş hakemlik ve minder amirliği verilmez

       -  I. Kategori hakemlerin baş hakemlik görevi yapabilmeleri için yıl sonu      Performans notları 8.5 ve üzerinde olmalıdır.

  

Terfiye Gönderilecek Uluslararası Hakemlerin Yıl Sonu Performans Notları :

-           Tip 2 Sınav ( III. Kategoriden II. Kategoriye terfi )    -  5.5 ve üzeri

-           Tip 3 Sınav (  II. Kategoriden   I. Kategoriye terfi )   -  7.0  ve üzeri

-           Tip 4 Sınav ( Olimpik Kategoriye terfi  )                    -   8.5 ve üzeri

 

- Terfi sınavına gidebilmek için gerekli olan kriterleri gerçekleştiren hakem sayısı, sınava gönderilecek sayıdan fazla veya aralarında bir eşitlik söz konusu ise  sınava gidecek aday veya adayların belirlenmesinde MHK nin kanaati dikkate alınır.

-  Performans notlarının yanı sıra terfiye gidecek hakemlerin değerlendirilmesinde terfi yılında ki performansları da dikkate alınır. Örneğin performans notlarına göre ve MHK ‘ nin kanaatine göre terfiye gitmesi planlanan bir hakem o yıl içinde ki müsabakalarda ciddi hata yaptığı taktirde bu hatalarda değerlendirmeye alınmak üzere hakemin durumu tekrar gözden geçirilebilir.

- III. Kategoriye terfi eden hakem terfi ettiği kategoride en az bir yıl görev yaptıktan sonra performansının iyi olması halinde II. kategoriye terfi etmek için sınava girebilir.

 

Hakemlerin Ödüllendirme

 

Yıl sonu performansına göre başarılı olan hakemler;

- I. Kategori hakemlerin ilk üç hakemi,

- II. Kategori hakemlerin ilk iki hakemi,

- III. Kategori hakemlerin birinci hakemi,

- Milli Hakemlerin ilk üç hakemi,

Bir sonraki yılın bütün Türkiye Şampiyonalarında ( performanslarının iyi olması şartı ile) görevlendirilir. Ayrıca Uluslararası hakemlerin her kategori için birincisi ödül olarak bir tane uluslararası turnuvaya gönderilir. Bu hakemlerin diğer terfi veya normal turnuva hakları saklı kalır.

 

Hakem Değerlendirmelerinde Baş Hakemlerin Görevleri

 

Baş Hakemin değerlendirme raporunda dikkate alması gereken hususlar ;

 

-  Müsabakalar sırasında görev yapan bütün hakemleri gözlemlemek.

- Hakemlerin yaptıkları hataları özel ve genel hatalar olarak not etmek ve değerlendirme toplantılarında gerekirse hakemle özel olarak görüşerek hatasını söylemek. Gerek gördüğünde rapor tutmak.

-  Hakemleri performanslarının yanı sıra genel hal ve hareketler, disiplin, düzen, kılık kıyafet, arkadaşları ile, sporcularla, antrenörlerle, idarecilerle ve seyircilerle ilişkileri, kural bilgisi yönünden değerlendirmek.

-  Özellikle “ Başarısız “ performans notu verdikleri hakemler için gerekçe yazmak .

- Raporlarını müsabakadan sonra en geç 2 gün içinde  MHK ‘ na iletmek.  Özellikle   “Başarısız” performans notu verdikleri hakemlerin raporlarını veya çok acil rapor edilmesi gereken durumları mail  veya faks ile iletmek. (gerektiği durumlarda bir sonraki haftanın görevlerinde gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için). Raporlarını geciktiren hakeme  veya düzgün rapor yazmayan , eksik rapor yazan baş hakeme bir süre baş hakemlik verilmez.

- Performans değerlendirmesi hakemin genel durumuna göre değil o müsabakadaki  performans durumuna göre yapılmalıdır. ( Bir hakem genel olarak çok iyi olabilir ancak o müsabakada kötü ise o an ki performansına göre  notu verilmelidir )

-  Performans notları tutarlı ve objektif olmalı, kişisel ilişkiler notlara yansıtılmamalıdır. Böyle bir durumu tespit edilen baş hakeme, baş hakemlik görevi verilmez,

-  Verdikleri yanlış kararla bir maçın sonucunu etkileyecek hakem veya hakem grubunun performans notu “ Başarısız” olarak verilmelidir ve diğer disiplin kuralları uygulanmalıdır.

- Minder amirlerinin değerlendirilmelerine hassasiyet gösterilmelidir. Müsabakaya hakimiyetleri, katkıları ve kuralları uygulama şekilleri özellikle değerlendirilmelidir. Yetersiz minder amirleri rapor edilmelidir.

-  Hakem görevlendirilmelerinde Performans notları, MHK’ nin kanaat ve görüşleri ile birlikte en önemli kriterdir.

- Uluslararası hake
[1] [2] [3] [4] [5]