Kullanıcı Adı: Şifre:    Kayıt Ol      Şifremi Unuttum

İSTATİSTİKLER
  • Hakem Sayısı ... 1391
  • Aday Hakem Sayısı ... 540
  • Bölge Hakem Sayısı ... 553
  • Milli Hakem Sayısı ... 223
  • Uluslararası Hakem Sayısı ... 63
  • Kadın Hakem Sayısı ... 144
  • Toplam Müsabaka Sayısı ...960
  • Bu Ay Olan Müsabaka Sayısı ...0
ÜYELERİMİZİN DOĞUMGÜNÜ
mlerin yurt dışı görev sıralamalarında da performans notları en önemli kriter olarak kullanılır.

-  I. Kategori hakemleri sadece MHK üyesi ve Olimpik Kategori baş hakemler değerlendirir.

-  I. Kategori hakemler II. ve III. Kategori hakemler ile Milli hakemleri değerlendirirler.

- Değerlendirmede azami objektifliği sağlamak amacı ile aynı bölge illerinin hakemlerinin görev  yaptığı müsabakanın baş hakemi farklı bölge ve ilden atanır.

 

Madde 29 – Güreş hakemlerinin kademeleri aşağıdaki şekildedir.

 

a)      Aday hakem

b)      İl ( Bölge ) Hakemi

c)      Milli Hakem

d)      Uluslararası hakem

1)      Üçüncü kategori uluslararası hakem

2)      İkinci kategori uluslararası hakem

3)      Birinci kategori uluslararası hakem

4)      Olimpik kategori uluslararası hakem

 

 

a ) Aday Hakem

 

1 ) Aday Hakem kursları her yıl 1 Ocak – 31 Haziran tarihleri arasında açılır.

2 ) Aday hakem kursları kriterlere uygun ve yeterli sayıda ( minimum 10 ) aday başvurusuyla ve  il müdürlüklerinin talebi üzerine Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen 1 kurs hocası tarafından yapılır ve 4 gün sürer. Kurs hocasının 24  saatlik ders ücreti ile yolluk, yevmiyeleri ve ulaşım ücretleri il müdürlükleri tarafından ödenir.

3 ) Aday hakem kursuna katılmak ve kursun tamamını takip etmek zorunludur. ( Adayın kurs hocası tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olduğu taktirde  4 ders saati devamsızlık hakkı vardır )

4 ) Kurs sonunda yapılacak yazılı sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 puan almak zorunludur,

5 ) Aday hakem oluş tarihinden en geç 3 yıl sonra (Ay Gün hesaplanmaz) il hakemliğine terfi edemeyenlerin lisansları iptal edilir. Bu kural 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren hakem olanlar için geçerlidir.  (Örnek: 2013 yılı içinde kursa katılarak aday hakem lisansı alan bir hakem 2016 yılı sonuna kadar il hakemliğine terfi edemez ise 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren lisansı geçersizdir ve iptal edilir.)

 

b-) İl Hakemi olmak için


1) En az bir yıl aday hakemlik yapmak.

2) İl ve ilçe hakem kurulu tarafından başarılı bulunarak terfi için teklif edilmek.
3) İlgili il ve ilçenin kendi tertipleyeceği bir müsabakada Merkez Hakem Kurulunun görevlendireceği baş hakem tarafından uygulamalı sınava tabi tutularak bu sınavdan 100 üzerinden en az 70 almak. (Sınavı yapan baş hakemin seans, yolluk  yevmiyeleri ve ulaşım ücretleri il müdürlükleri tarafından ödenir.)

4) 35 yasından büyük olmamak .

5) 40 yaşını geçip milli hakemliğe terfi edememiş il hakemlerinin hakemlikleri sona erer. Yaş tashihi kabul edilmez


c-) Milli hakem olmak için


1) En az iki yıl il hakemliği yapmak

2) İl ve İlçe hakem Kurulu taralından başarılı bulunarak terfi için teklif edilmek.
3) Terfi için teklif edildiği tarihte 37 yasından büyük olmamak. Bir il hakemi yaş kriterine uyduğu sürece terfi için en fazla üç kez teklif edilebilir.
4) Yaş sınırını geçmemek. Milli hakemler için yaş sınırı 50  dir. 50  yaşın hesaplanmasında ay-gün aranmaz. ( 50 yaşını geçen Milli Hakemler illerinin ihtiyacı olması durumunda İl Hakem Kurulunun kararı ile hakemlikleri  her seferinde bir yıl olmak üzere beş kez uzatılarak  illerinde Milli Hakem olarak görev yapabilirler.)

5) Milli hakemler, her yılın sonunda federasyonun belirleyeceği bir merkezde seminer ve sınava tabi tutulurlar. Sınavda yıl sonu başarı notunun  % 30 ‘ u  ile yazılı sınavda aldığı notun % 70 ‘ inin toplamında en az 70 alanlar başarılı say ılırlar. Cetvel hakemliği yapacak olanlar cetvel sınava tabi tutulurlar. Herhangi bir sebepten dolayı sınava giremeyenlere Haziran ayında bir sınav hakkı verilir ve bu sınavda başarılı olanlara diğer hakemlerle birlikte yılın kalan altı ayında görev verilir. Sınavda başarılı olamayanlar ve sınava girmeyenlere müteakip yıl içinde Federasyonun tertip edeceği müsabakalarda görev verilmez sadece kendi il ve ilçelerinde müsabaka yönetebilirler. Sınav soruları Merkez Hakem Kurulu tarafından hazırlanır. Üç yıl üst üste başarısız olanlar il hakemliği için yaşları müsait olduğu taktirde, il hakemliğine düşürülürler, il hakemliği sınırının üzerinde yaşı olanların ise hakemlikleri sona erer. Yaşları müsait olanların takdirde tekrar milli hakemliğe terfi hakları saklı tutulur. (Sınava girmeyenler girip başarısız olmuş addedilir.) Herhangi bir sebepten dolayı ( Hakemliğin dondurulması veya son yılın seviye tespit sınavında başarılı olamayarak  bir yıl görev alamayanlar ) bir önceki yıl hakemlik yapamayanların yıl sonu başarı notu dikkate alınmadan sadece yazılı sınavdan 100 üzerinden 70 almaları başarılı sayılmaları için yeterlidir. Bu hakemlerin kriterleri tutsa dahi bir önceki yıl hakemlik yapmadıkları (gözlemlenmedikleri) için o yıl uluslararası hakemliğe terfi için teklif edilemezler.d) Uluslararası hakem olmak için;


1) En az üç yıl  milli hakemlik yapmak, ( Bu süreçte hakemliğini donduranlarla, Yıl Sonu Başarı notunun düşüklüğünden dolayı Federasyonun tertip ettiği müsabakalarda hakemlik yapmayanların, hakemlik yapmadıkları yıllar bu süreye dahil edilmez.)

2) Yüksekokul mezunu olmak. (Olimpiyat, Dünya, Avrupa, Akdeniz ve Balkan şampiyonalarında Türk Milli Takımında güreşenler için yüksekokul mezunu olma şartı aranmaz Lise mezunu olmak yeterlidir.)


3) FILA tarafından geçerli sayılan Fransızca ve İngilizceden birini en az konuşabilir düzeyde bilmek. (Gerekli şartları haiz olan ve Merkez Hakem Kurulu tarafından bir önceki yıl içindeki performansına göre yazılı ve tatbiki uygulamada başarılı olduğu kabul edilen adayın uluslararası hakemliğe teklif edilebilmesi için Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) veya Üniversite Dil Sınavından (ÜDS) en az 35 puan aldığını gösteren belgeyi Merkez Hakem
Kuruluna ibraz etmesi zorunludur. Belgelerin resmi geçerlilik süreleri sınırsızdır. (Hali hazırda yukarıdaki not barajlarına uyan dil belgesine sahip hakemlerin belgeleri geçerliliğini koruyacaktır. 35 ‘ in altında notu olan hakemler tekrar dil sınavına girip en az 35  puan almak zorundadırlar.)  Bu maddenin (d) bendinin 2  no’lu alt bendinde belirtilen milli takımda güreşmiş olmasından dolayı yüksekokul mezunu olma şartı aranmadan uluslararası hakem sınavına girmeye hak kazanan milli hakemlerden devlet memuru olmayanları ve iki yıllık yüksekokul mezunu olup devlet memuru olmayanlar mevzuat gereği KPDS ve ÜDS sınavına giremeyeceklerinden bu hakemlerin dil sınavı Federasyonun belirleyeceği dil eğitimi veren üniversite, lisan okulu ve benzeri resmi kurum tarafından (özel dershaneler hariç) KPDS ve ÜDS seviyesinde yapılır.) Büyükler kategorisinde Olimpiyat Oyunlarında, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye girenlerde dil şartı aranmaz.

4) Terfi teklif tarihinde FILA yaş standardı içinde bulunmak, Uluslararası hakem olabilme yaş standardı maksimum 40"tır. 40 yaşından büyük olanlar Uluslararası Hakemlik için teklif edilemez 40 yaşın hesaplanmasında ay gün aranmaz. FILA yaş standardı değiştiği taktirde bu maddelerin yaş standardı da  değişir.Yaş tashihi kabul edilmez. Büyükler kategorisinde

5) Milli Hakemlikte başarılı olduğu. Merkez Hakem Kurulunca belirlenerek, Yıl Sonu Başarı Puanının  100 puan üzerinden en az 80 puan olması.
6) Hakemlik süresi içinde FILA yaş standartları içinde bulunmak, (1993 yılı itibariyle FILA yaş sınırı 60’dır. 60 yaşın üstünde olanların hakemlikleri sona erer. 60 yaşın hesaplanmasında ay-gün dikkate alınmaz. FILA yaş standardı değiştiği takdirde bu maddedeki yaş standardı da  değişir.)
7) Milli hakemler uluslararası hakemlik için en çok iki kez teklif edilirler. 

 

 

Uluslararası Olimpik  Kategori Hakem

 

1) Hakemlik süresi içinde FILA yaş standardı içinde bulunmak. Yaş tashihi kabul edilmez.
2) FILA tarafından hakem hocası (instructor) statüsüne atanan Olimpik Kategori hakemler ülkesinde de faal olmaları kaydıyla yaş sınırlamasına tabi değildir.


Uluslararası  hakemlerin  terfi  sınavları;

 

1) Uluslararası hakem 3 üncü kategoriden 2 nci kategoriye, 2 nci kategoriden 1 inci kategoriye terfi için en fazla üçer kez teklif edilirler. Bu süreler içinde başarılı olamayan bir daha teklif edilemez. 1 inci kategoriye terfi sınavı için yaş sınırı 50’ dir.

2) Uluslararası hakemlerden kategorisi FILA tarafından bir derece aşağı düşürülenler bulunduğu kategoride terfi sınavına girecekleri kategorinin kriterlerini tamamlamak kaydıyla en çok iki kez terfi sınavına teklif edilirler.

3) Mevcut 1’inci kategori uluslararası hakemler arasından en az lise mezunu olup, Merkez Hakem Kurulu tarafından başarılı görülenler , Olimpik kategori hakemliğe terfi sınavına teklif edilirler. Bu hakemler Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) veya Üniversite Dil Sınavından (ÜDS) en az 40 puan aldığını gösteren belgeyi Merkez Hakem Kuruluna ibraz etmek zorundadırlar. (Bu maddenin (d) bendinin (2) nolu alt bendinde belirtilen milli takımda güreşmiş olmasından dolayı yüksekokul mezunu olma şartı aranmadan uluslararası hakem olan ve Olimpik Kategoriye terfi sınavına girmeye hak kazanan uluslararası hakemlerden devlet memuru olmayanlar ve iki yıllık yüksekokul mezunu olup devlet memuru olmayanlar mevzuat gereği KPDS ve ÜDS sınavına giremeyeceklerinden bu hakemlerin dil sınavı Federasyonun belirleyeceği dil eğitimi veren üniversite, lisan okulu ve benzeri resmi kurum tarafından (özel dershaneler hariç) KPDS ve ÜDS seviyesinde yapılır.) Alınan her türlü dil yeterlilik belgelerinin  geçerlilik süreleri sınırsızdır. (Hali hazırda yukarıdaki not barajlarına uyan dil belgesi olan hakemlerin belgeleri geçerliliğini koruyacaktır. 40 ‘ ın altında notu olan hakemler tekrar dil sınavına girip en az 40  puan almak zorundadırlar.) Olimpik kategoriye terfi için yaş sınırı yoktur. Büyükler kategorisinde Olimpiyat Oyunlarında, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye girenlerde dil şartı aranmaz.

 

Hakemleri Sigortalanması :

Madde 30 - Hakemlerin sigortalanması Genel Müdürlüğün tespit edeceği esaslara göre yürütülür.

Yurtdışında Görev Yapan Hakemlerin Görevlendirilmesi ile İlgili Esaslar

Madde 31 - Yabancı ülke federasyonlarından hakemlik lisansı olanların Türkiyede hakemlik yapma talepleri Federasyon Başkanlığınca uygun görülenler, aşağıdaki şartlar ve kategoriler içinde hakemlik yapabilirler.


a) Uluslararası Hakemler FILA tarafından belirlenen kategoride.

b) Uluslararası Hakem olmayanlar Merkez Hakem Kurulunun belirleyeceği kategoride.
 

 

Hakem Lisanslarının Verilmesi :


Madde 32 - Hakemlik kurslarını başarı ile bitirmiş olan hakemlere Merkez Hakem Kurulunun kararı ile hakemlik lisansı verilir. Kursa giren bütün adaylara kurs öğretmeni tarafından.Ek-l deki form doldurularak Federasyona teslim edilir.

 

Hakemlerin Ataması ve Görev Yerleri:


Madde 33 -
Tüm müsabakalar lisanslı güreş hakemleri tarafından yönetilir.


a) Federasyon tarafından Türkiyenin her il ve ilçesinde düzenlenecek müsabakaların baş hakemleri İle müsabakaları yönetecek diğer hakemler Merkez Hakem Kurulunca belirlenir.
b) il ve ilçelerin düzenleyecekleri özel ve resmi müsabakaları baş hakemleri ile müsabakaları yönetecek diğer hakemler il ve ilce Hakem Kurullarınca belirlenir.

c) Hakem tazminatları özel ve resmi müsabakalar için Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar paralelinde ödenir.

d) Müsabaka baş hakeminin gerek gördüğü durumlarda görevli hakemlerden yetersiz görülenler görevden alınabilir. Görevden alınan hakemlerin tazminatları müsabaka yönettikleri seans miktarı dikkate alınarak baş hakem tarafından belirlenir.

e) Müsabaka baş hakemi gerekli gördüğü durumlarda müsabakanın yapıldığı İl ve ilçenin lisanslı hakemlerinden takviye alabilir (6 hakemi geçmemek şartıyla)
f) Müsabakalarda görev yapacak hakem sayısına müsabakanın türü önemi ve katılan güreşçi sayısı dikkate alınarak Hakem Kurulları tarafından karar verilir.Yurtdışındaki Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görev Kabul Edebilmesi :


Madde 34 - Yurtdışındaki hakemler federasyonlardan izin almak kaydıyla bulundukları ülkede görev yapabilirler.

 

Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar :


Madde 35 - Raporlara dayanılarak hakemler hakkında gerekli kararları almaya Merkez Hakem Kurulu, İl ve İlçe Hakem Kurulları ve Federasyon Disiplin Kurulu yetkilidir. Ayrıca 12 inci madde hükümleri uygulanır.                   

 

Hakemlik Görevine Ara Verilmesi:


Madde 36 - Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler İl ve İlçe Hakem Kurullarına yazılı olarak başvururlar. Özürleri sağlık nedeni ise doktor raporunu başvurularına eklerler. İl ve İlçe Hakem Kurulu ilgili hakem için görüşünü Merkez Hakem Kuruluna iletir. Merkez Hakem Kurulu özürleri kabul edilenlerin dışında hakemliğe bir seneden fazla ara verenlerin lisanslarını iptal eder. Özürsüz ara verenler tekrar göreve dönmek isterlerse şartları tuttuğu takdirde aday hakem kursuna katılmaları ve başarılı olmaları ile yaş standardı içinde olmaları şartı aranır. Hakemliğe ara verme kuralı aday hakemler için geçerli değildir. Uluslararası 1 nci ve 2 nci kategori hakemler için FILA kuralı uygulanır.  Uluslararası 3 ncü kategori hakemler ; en fazla üç yıl (sürekli veya aralıklı) hakemliklerini dondurabilirler. Bu hakemler, hakemliklerini dondurdukları her yıl için FILA pul parasını kendileri öderler.  

 

Milli Hakemliğin Dondurulması : Faal milli hakemler MHK tarafından geçerli sayılabilecek çeşitli nedenlerden dolayı her biri 1 yıl olmak kaydıyla en fazla üç kez hakemliklerini dondurabilirler ( sürekli veya aralıklı ). Bu süre içinde bütün özlük hakları saklı kalır ancak kendi illeri de dahil olmak üzere hakemlik yapamazlar. Yeni milli olan bir hakem milli olduktan sonraki ilk iki yıl hakemliğini donduramaz. Hakemliğini dondurmak isteyenler her yıl yapılan ve önceden ilan edilen Milli Hakem Seviye Tesbit Sınav  tarihinden önce, "hakemliğini dondurmak istediklerini bildiren" dilekçelerini Federasyona vermek zorundadır. Bu dilekçeler her yıl için ayrı ayrı verilir. Hakemliğini dondurmak için dilekçe vermeyenler sınava girmemiş olarak değerlendirilir. (ÖRNEK AÇIKLAMA : 2008 yılı için geçerli olacak Milli Hakem Seviye Tespit Sınav tarihi, 25 Kasım 2007 olarak kabul edilirse, 2008 yılı için hakemliğini dondurmak isteyenlerin  dilekçelerini en geç 24 Kasım 2007 tarihinde Federasyonda bulundurmaları gerekir. Bu hakemler, 2008 yılı içinde kendi ili de dahil olmak üzere hakemlik yapamazlar. Aynı hakemlerin 2009 ve 2010 yılları için de hakemliklerini dondurdukları değerlendirilirse, 2011 yılında "Madde-22 de yazılı şartları haiz olarak" faal olmaları gerekir. Aksi takdirde hakemlikleri sona erer.)

 

Hakemlikten İstifa:


Madde 37 - Hakemlikten istifa edenler bir daha geri dönemezler,

 

Baş Hakemin Görev ve Yetkileri :


Madde 38 - Baş hakemlerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.


a) Hakem komitesince bir müsabakada görevlendirilen hakemlerden kategorisi itibariyle en üst seviyede olanlardan biri baş hakem olarak görevlendirilir. (Örnek; Sadece uluslararası hakemlerin görevlendirdiği müsabakalarda her kategoriden uluslararası hakem görevliyse Olimpik Kategori hakemlerden birisi baş hakem olarak tayin edilir.)
b) Baş hakem   Teknik  toplantı,  tartı ve müsabakaların FILA kuralları ile Federasyonun koyduğu kurallara uygun olmasından,  Federasyon Başkanlığına karşı birinci derecede sorumludur.

c) Müsabakalarda görevlendirilen hakemlerin kategori ve ikamet ettiği illerin durumuna  dikkat ederek görevlendirme yapılır.

d) Müsabakalar esnasında hakemler arasında meydana gelen uyuşmazlığı ilgili hakemlerle konsültasyon yaparak nihai karara bağlanmasını sağlar.

e) Müsabakalar esnasında yapılacak olan hakem kliniklerini yönetir.
f) Müsabakalarda form düşüklüğü gösteren ve uyum sağlayamayan hakemleri görevden alır.

Önemli durumlarda konuyu Federasyona bildirir.

g) Müsabakalarda görevli tüm hakemler hakkında yazılı kanaat bildirirler. Bu kanaatleri gizli olarak en geç iki gün içinde Merkez Hakem Kuruluna ulaştırırlar. Raporunu objektif olarak hazırlamayan ve zamanında  vermeyen hakemlere bir daha Baş hakemlik görevi verilmez.

h) Müsabakalar için gerektiğinde hakem takviyesi alabilir.

ı) Müsabakaları yöneten hakemlerin devam durumlarını takip eder. Tartı ve seans durumlarım gösterir listeyi mutemede verir

i) Katılım listelerini nüfus cüzdanları, lisansların ve tartı cetvellerinin uygunluğunu kontrol ettirir.

j) Müsabakalar esnasında FILAnın belirttiği kıyafetle görev yapar.