Kullanıcı Adı: Şifre:    Kayıt Ol      Şifremi Unuttum

İSTATİSTİKLER
  • Hakem Sayısı ... 1391
  • Aday Hakem Sayısı ... 540
  • Bölge Hakem Sayısı ... 553
  • Milli Hakem Sayısı ... 223
  • Uluslararası Hakem Sayısı ... 63
  • Kadın Hakem Sayısı ... 144
  • Toplam Müsabaka Sayısı ...960
  • Bu Ay Olan Müsabaka Sayısı ...0
ÜYELERİMİZİN DOĞUMGÜNÜ
amily:"Calibri","sans-serif"">k) Müsabakalar başlamadan Federasyon  Temsilcisi ile birlikte önce gerekli tıbbi, güvenlik ve teknik önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol eder. Eksiklikler giderilmeden ( özellikle tıbbi ve güvenlik eksikler ) Federasyon Temsilcisinin onayıyla da müsabakaları başlatmaz.

l) Müsabakalar sırasında hakemlere, sporculara ve diğer görevlilere karşı fiziki veya centilmenlik dışı sözlü saldırıda bulunarak müsabakaların ahengini , hakemlerin sağlıklı çalışma ve karar verme ortamını bozan kişi veya kişilerin güvenlik görevlileri tarafından salon dışına çıkarılması sağlanıncaya kadar Federasyon Temsilcisinin de olurunu alarak müsabakaları durdur.


Hakemlerin Denetimi :


Madde 39 – Merkez Hakem Kurulu, İl ve İlçe Hakem Kurulları Hakemleri denetlemekle görevlidir. Merkez Hakem Kurulu üyeleri ile Uluslararası hakemler kendi kategorisinin altındaki bütün Hakemlerin denetimini yapabilirler. Milli Hakemler ise İl ve Aday hakemlerin denetimini yapabilirler.


BEŞİNCİ BÖLÜM

 

HAKEM GÖZLEMCİLER KURULU

 

Hakem Gözlemcileri Kurulunun Oluşturulması

Madde 40 – Hakem Gözlemcileri Kurulu  5 üyeden oluşur ve Federasyon Başkanı tarafından atanır. Kurul ilk toplantısında kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili ve bir sekreter seçer. Boşalan üye yerine Federasyon Başkanı tarafından yeni bir üye atanır.

 

Hakem Gözlemcileri Kurulu Üyelerinde ve Hakem Gözlemcilerinde Aranacak Şartlar

Madde 41– a) Hakemlik döneminde en üst kategoride hakemlik yapmış (E kategori veya Olimpik Kategori ) veya 1.kategoride en az 5 yıl hakemlik yapmış olan gayri faal hakem olmak

b) Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre 6 aydan fazla ceza almamış olmak

c) Faal antrenör veya kulüp yöneticisi olmamak

d) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı hapis cezası almamış olmak

 

Hakem Gözlemcilerinin Görev ve Yetkileri

Madde 42 – a) Görevlendirildikleri müsabakalarda salonun müsabaka düzenine uygun  olup olmadığını gözlemleyerek rapor etmek,

b) Görevlendirildikleri müsabakalarda tribünde kendilerine ayrılan yerde oturup hakemleri izleyerek görev yapan tüm hakemler ile ilgili rapor hazırlamak ( Hakem Gözlemcileri müsabaka esnasında hakem kararlarına müdahale edemez, kararları tartışamaz. )

c) Hazırladıkları raporları gizli olarak 3 gün içerisinde hakem gözlemcileri kuruluna vermek

d) Müsabaka sırasında hazırlanan raporda cezayı gerektiren davranışlar var ise, kurul başkanı tarafından durumu rapor etmek.

e) Bu talimattaki disiplin hükümlerine uymak zorundadırlar.

 

 

Hakem Gözlemcilerinin Atanması

Madde 43 – a) Hakem gözlemcileri; Hakem Gözlemcileri Kurulu tarafından atanır

b) Organizasyon da iki minder varsa 1 gözlemci, 3 veya 4 minder varsa 2 gözlemci görevlendirilir.

 

Hakem Gözlemcilerinin Ücretleri

Madde 44 – Hakem Gözlemcilerine yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre müsabaka baş hakeminin aldığı ücret tahakkuk ettirilir.

 ALTINCI BÖLÜM

DİSİPLİN İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

 

DİSİPLİN SUÇLARI ve CEZALARI

 

Hakemlerin Disiplin Kuruluna Sevkinde Uygulanacak Kurallar:

Madde 45 - Bu talimatın disiplin hükümleri ile ilgili bölümünde yer alan 46. maddesinde belirtilen uyarı cezasını ve müsabaka sırasında cezayı gerektiren hal ve fiilleri işleyen hakemler için baş hakem ve Merkez Hakem Kurulu gerekli cezayı verir. Ancak müsabakadan süreli olarak men ve lisans iptalini gerektiren  hal ve fiillerde bulunan hakemler hakkında, hakem gözlemcisi ile baş hakemin, İl ve İlçelerde ise İl ve İlçe hakem kurullarının raporu doğrultusunda Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemeyi yaparak alınan karar doğrultusunda Güreş Federasyonu Disiplin Kuruluna sevk eder

 

Madde 46-  Bu Talimatta verilen cezalar; ihtar cezası, müsabakadan men cezası, hakemlik lisansının iptali  cezasıdır.

Hakemlerin cezalandırılması ; müsabaka baş hakeminin kararı ile ve ihlalin türüne göre, müsabaka sırasında 1-2 seanslık men veya müsabakaların tamamından men şeklinde ve  müsabaka sonucunda yine baş hakemin ve hakem gözlemcisi raporu doğrultusunda  Federasyon Disiplin Kurulunun kararı ile  ihtar, müsabakalardan men cezası ve hakemlik lisansının iptali cezası şeklinde olur. Bir hakem için iki uygulama beraberde yapılabilir.

 İhtar Cezası: Hakemin yaptığı hatalı fiil ve davranıştan dolayı yazılı ihtarla dikkatinin çekilmesidir.

Müsabakadan Men Cezası :  Hakemin yaptığı hatalı fiil ve davranıştan dolayı belli bir süre müsabakalardan men edilmesidir. Müsabakadan men cezaları, seans sayısı, görevlendirilen müsabaka sayısı, gün veya ay olarak uygulanır. 

Hakemlik Lisansının İptali : İhlalin niteliğine göre hakemlik lisansının iptal edilmesidir

 

 

a -)    Uyarı Cezası Gerektiren Fiiller :

 

1- Temizlik kurallarına riayet etmeyen hakemlerin  ilk ihlallerinde,

2- Baş hakemin uyarısına rağmen kurallara uygunsuz kıyafetle müsabaka mahalline gelen hakemlerin  ilk ihlallerinde,

3- Müsabakalar sırasında disiplinsiz davranışlarda bulunan, ciddiyetten uzak olan ve arandıklarında yerinde bulunmayan izinsiz müsabaka mahallini terk etmeleri halinde.

 

b -) Müsabaka Sırasında  Verilebilecek Dinlendirme Cezalarını Gerektiren Fiiller :

 

Müsabaka esnasında Baş Hakem aşağıdaki durumlarda ihlali yapan hakemi o müsabaka sırasında cezalandırabilir. Bu tür ceza alan hakemler herhangi bir disiplin cezası almasalar dahi müsabakalar sonunda baş hakemin ve hakem gözlemcisinin raporu doğrultusunda fiilin niteliğine göre bir sonraki müsabaka veya müsabakalarda görevlendirilmez, eğer ilan edilen yurt içi veya yurt dışı  görevi veya görevleri  var ise o görevi  veya görevleri de iptal edilir.

 

Müsabakalar sırasında ;

 

- Aşağıdaki c, d ve e bentlerinde bahsedilen ve ceza gerektiren fiilleri işleyen hakemler,  (müsabaka baş hakemi tedbir olarak  seanstan veya o müsabakadan men cezası ile cezalandırabilir)

- Görevlendirildiği bir maçı yönetmek istemeyen hakemler,

- Kasıtsız olarak kural ihlali yaparak müsabakanın sonucunun değişmesine neden olan  hakemler,

- Müsabaka sabahı yapılan değerlendirme toplantılarına mazeretsiz olarak geç gelen veya gelmeyen hakemler,

- Tartı görevinde kasıtsız olarak ihmali bulunan hakemler,

- Uyarı cezası almasına rağmen aynı fiili tekrarlayan hakemler

 

Dinlendirme cezası alan hakemlerle ilgili yapılacak uygulamalar ;

 

1- Müsabaka baş hakemi; verdiği  dinlendirme cezalarını hakem değerlendirme raporuna yazar ve varsa belgeler (tutanak, görüntü kayıtları v.s.) ile  birlikte en kısa zamanda MHK’ ye gönderir.

2- Dinlendirme cezası alan hakemlere, görev yapmadıkları süre için hakem seans ücreti ödenmez.

3- Merkez Hakem Kurulunca, daha ağır ceza gerektiren durumlar hariç; dinlendirme cezası alan hakemler: bir hafta müsabakalardan men edilebilir.

 

c-)   3 Aya Kadar Müsabakalardan Men Cezasını Gerektiren Fiiller :

 

1- Tahkikat sırasında tebligata rağmen mazeretsiz olarak tanık sıfatıyla yazılı beyanda bulunmayan, tanıklıktan kaçınan, bildiklerini saklayan, yalancı tanıklık yapan veya ceza karşılığı olan hareketleri bir ay içinde merciine duyurmayan hakemler,

2- Müsabaka esnasında disipline aykırı hareketlerle, haksız suçlamalarda bulunan, hakemler arasında huzursuzluk çıkaran hakemler,

3- Müsabakaya ait raporu kasten vermeyen veya gerçeğe aykırı rapor düzenleyen hakemler,

4- MHK’ nin, baş hakemin  veya diğer hakemlerin müsabakalardaki kararlarını veya uygulamalarını toplum içinde veya hakemler arasında, eleştirip hakemlik müessesesini küçük düşüren hakemlerle, mahiyetindeki hakemlerin kararlarını toplum içinde eleştiren minder amiri ,  baş hakem ve MHK üyeleri, 

5- Müsabakalar sırasında görevlerini tam olarak yerine getirmeyen müsabaka günlerinde müsabakalardan önce değerlendirme toplantısı yapmadığı tespit edilen, hakem değerlendirme raporlarını zamanında göndermeyen, mazeretsiz olarak müsabaka mahallini terk eden, müsabaka sırasında otorite kuramayan, haksız uygulamalar yaptığı tespit edilen baş hakemler ile müsabakaya mazeretsiz ( mazeretler dilekçe ile federasyona bildirilecektir ) olarak geç gelen veya hiç gelmeyen, disiplinsiz davranan, arandığında yerinde bulunmayan hakemler. Ayrıca bu durumdaki baş hakemlere o sezon içinde baş hakemlik görevi verilmez.

6- Belirtilen süre içerisinde rapor vermeyen veya yarışmaya ve olaylara ait bilgileri noksan bildiren hakemler.

 

d )    6  Aya Kadar Müsabakalardan Men Cezasını Gerektiren Fiiller :

 

1- Spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunan, yarışmalarda kural dışı hareket eden hakemler, 

2- Müsabaka mahalli ve tesislerde güvenliği bozan, olay çıkaran, yaralamak, yakıp yıkmak, tahrip etmek gibi fiilerde bulunan hakemler,

3- Müsabaka sırasında sporcu veya seyircileri;  sporcular, yöneticiler veya kulüp çalışanları aleyhine tahrik suretiyle suça teşvik eden hakemler,

4- Her ne suretle olursa olsun müsabakanın başlamasına, devamına veya tamamlanmasına engel olan hakemler,

5- Müsabaka mahallinde veya müsabaka esnasında herhangi bir kulübün yöneticisine karşı yapılan , hakaret, beyanat vermek gibi davranışlarda bulunan hakemlere,

6- Müsabakalar sırasında alkollü içecek kullanan ve alkollü olarak müsabaka mahalline gelen hakemler,  

7- Hakem arkadaşına, sporculara, idarecilere, antrenörlere veya seyircilere sözlü ve fiziki saldırıda bulunmak.

8- Görevli olmadığı bir müsabakada, hakemleri eleştirici davranışlarda bulunan ve yukarıda belirtilen fiiller veya hakemlik müessesini küçük düşürücü, hakemlik ahlakına uymayan davranışlarda bulunan hakemler.

 

e )   Hakemlik Lisansının İptalini Gerektiren Fiiller :

 

1- Yurt içinde veya dışında her ne suretle olursa olsun Türkülüğün veya yabancı bir milletin onurunu kırıcı hareketlerde bulunanlar hakemler,

2- Hile veya şike olayına karıştığı kesin olarak ispat edilen hakemler,  

3- Bir müsabakanın neticesinden faydalanılması mümkün olan kişi organizasyon,  şirket veya kulüplerden doğrudan veya dolaylı olarak maddi menfaat temin ettiği tespit edilen hakemler,

4- Yarışmaları kulüp veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı yönettiği tespit edilen hakemler,

5- Kaçakçılık, yüz kızartıcı suçlar veya adabı umumiye aleyhinde suçlardan mahkum olanlarla genel olarak ağır hapis veya kasıtsız suçlar dışında bir yıldan fazla hapis cezası ile hükümlü olan hakemler,

6- Görevli olduğu müsabakadaki maçlar üzerine bahis oynadığı tespit edilen hakemler,

7- Haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda bulunan hakemler,

8- Federasyon ve Güreş camiası ve spor teşkilat mensupları aleyhine; her türlü basın, yayın ve internet aracılığı ile suçlayıcı beyanlarda bulunan hakemler,

9- Güreş federasyonu disiplin kurulunca altı aydan fazla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası alan hakemler,

 

f- Yönetmelikte yer alan cezaları alan veya almaları için rapor edilen hakemler tedbirli olarak disiplin komitesine sevk edilirler. Aldıkları cezanın süresi suçu işlediği tarihten itibaren başlar.

g- Hakemlerin aldıkları cezalar kendisine yazılı olarak tebliğ edilirken aynı zamanda Federasyonun ve Güreş Hakemleri Derneğinin resmi web sitelerinde de ilan edilir.

h- Disiplin cezası alan hakemler cezaları kendilerine tebliğ edildikten sonra 3 iş günü içerisinde Federasyonun Disiplin Kuruluna itiraz hakkına sahiptirler. İtirazlar şahsen veya faks ile gönderilecek dilekçe ile yapılabilir.

i- Bütün hakemler kendi durumları hakkındaki bir uygulama ile ilgili olarak bilgi edinme veya itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz Federasyon’ a iletilecek dilekçe  yolu ile yapılabilir. Federasyon veya MHK bu tür dilekçeleri 10 iş günü içinde cevaplandırmak zorundadır.

j- MHK disiplin soruşturması sırasında suçlanan hakemin ve gerekli diğer kişilerin savunmasını isteyebilir.

k- MHK yukarıda belirtilen davranışlar dışında farklı davranışlar sergileyen hakemleri Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edebilir .

l- Merkez Hakem Kurulu tarafından Ceza Kurullarına sevk edilen ve cezaları kesinleşen hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakemler müsabaka yönetemez ve görev yapamaz.

m- Yukarıda belirtilen cezalardan uyarı ve müsabaka sırasındaki cezalar MHK veya Müsabaka Baş Hakemleri tarafından uygulanır. Ancak müsabakalardan süreli men ve lisans iptal cezaları Federasyon Disiplin kurulunun yapacağı soruşturma sonucunda verilir.

ALTINCI BÖLÜM

 

Yürürlükten Kaldırma:

Madde 47 - Bu talimat hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihte 26.06.2011 tarihli Türkiye Güreş Federasyonu Hakem Talimatı yürürlükten kalkar.

Bu talimatta yer almayan hakemlikle ilgili konularda karar Federasyon Yönetim Kurulunca verilir.

 

Yürürlük :


Madde 48 - Bu talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme :


Madde 49 - Bu talimat hükümlerini Güreş Federasyonu Başkanı yürütür.

 

                                                                                              12.01.2013

 

 

                                &nb
[1] [2] [3] [4] [5]